Contact

Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord, neem vrijblijvend contact met ons op.
A
Asbestinventarisaties en Advies
AS
Asbestinventarisatie en Advies

Asbesta

ASBEST IN HUIZEN EN GEBOUWEN IS

VERBODEN SINDS 1993!

Vanaf 2024 komt er een verbod op asbestdaken en asbestgolfplaten.
ASBEST SANERING EN ONDERZOEK

Portfolio

Diensten INVAD B.V. kan alles op asbestgebied uit handen nemen door middel van totaalbegeleiding. INVAD B.V. schakelt snel bij calamiteiten en zorgt voor een snelle gedegen oplossing. INVAD B.V. is werkzaam in de woningbouw, vastgoed sector en dienstbaar voor particulieren.  1 2 3 Heeft uw vragen ? Bel ons vrijblijvend op telefoonnummer: 06-40234479
ATTACHMENTS

Contact

Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord, neem vrijblijvend contact met ons op.

CONTACT INFO

INVAD B.V.  Asbestinventarisaties en Advies

‘s-Gravelandseweg  258 3125 BK Schiedam T.      06-40234479 BTW NR.  NL855584440B01 KvK  NR.  64248909 ABN AMRO IBAN/SEPA NR.  NL28ABNA0407164928 BIC  NR.    ABNANL

Voorafgaand aan renovaties of sloopwerken is het

wettelijk verplicht om een asbestinventarisatie uit

te voeren door een SC-540 gecertificeerd bedrijf

Asbest

Calamiteiten/Besmetting

Wanneer er tijdens het asbestinventarisatie onderzoek bronnen worden aangetroffen die kunnen leiden tot een gevaar voor de volksgezondheid wordt er een NEN 2991 onderzoek aangeraden/uitgevoerd. De NEN 2991 Is een Lucht-Risicobeoordeling in en rondom gebouwen waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.   De uitkomst wordt onder de microscoop door een geaccrediteerd laboratorium bepaald. Met de uitkomst van dit onderzoek kan men vaststellen of er asbestvezels in stof,  en / of in de lucht aanwezig is.

                            Gezondheid

De effecten van asbest op de gezondheid

Wanneer asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen

gevaar voor de gezondheid.

Zodra het asbest in een niet hechtgebonden toestand 

verkeert kunnen er vezels vrijkomen.

Deze vezels kunnen worden ingeademd en lopen dan vast in

de kleine luchtwegen en de longblaasjes.

Vezels die niet door opruimcellen worden opgenomen kunnen

gaan wandelen in de weefsels.

De vezels kunnen zich via de lymfebanen verspreiden en zo

ver buiten de luchtwegen terechtkomen.

Opgehoeste losse vezels kunnen worden ingeslikt en verlaten

het lichaam via het darmstelsel.

De vezels die zijn gaan wandelen kunnen diverse

asbestziektes veroorzaken.

Verschillende soorten asbestziekten:

Asbestose

Asbestpleuritis

Longkanker

Pleurale verdikking

Mesothelioom

Deze ziektes openbaren zich pas na enkele jaren nadat de

blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden, en zijn niet of

nauwelijks te genezen.

INVAD B.V.    Asbestinventarisaties en Advies Design Good Choice Promotions

CONTACT INFO

INVAD B.V.  Asbestinventarisaties en Advies

‘s-Gravelandseweg  258 3125 BK Schiedam T.      06-40234479 BTW NR.  NL855584440B01 KvK  NR.  64248909 ABN AMRO IBAN/SEPA NR.  NL28ABNA0407164928 BIC  NR.    ABNANL
Er bestaan verschillende vormen van asbestonderzoek. U kunt bijvoorbeeld een  risico-analyse laten uitvoeren, of kiezen om een globaal onderzoek uit te laten voeren. Maar voor het laten slopen  van gebouwen is vrijwel altijd een volledig asbestonderzoek verplicht gesteld. Deze onderzoeken mogen alleen door hiervoor speciaal gecertificeerde asbestinventarisatie-bedrijven worden uitgevoerd. Deze bedrijven zijn in het bezit van het SC540 certificaat. Bij het slopen van een object is altijd een volledige asbestinventarisatie verplicht. Bij een volledige asbestinventarisatie wordt er  voorafgaand aan de inventarisatie  deskresearch gedaan. Tijdens de deskresearch wordt er gekeken welke materialen er zijn gebruikt. Indien er beschadigde asbesthoudende materialen tijdens het onderzoek zijn aangetroffen, kunnen  er kleefmonsters en luchtmonsters genomen worden om aan te tonen of er asbesthoudende vezels in het stof of in de lucht aanwezig zijn.

ASBEST IN HUIZEN EN

GEBOUWEN IS VERBODEN 

SINDS 1993!

Vanaf 2024 komt er een verbod op asbestdaken en asbestgolfplaten.

INVAD B.V. 

kan alles op asbestgebied uit

handen nemen door middel van

totaalbegeleiding.

INVAD B.V. 

schakelt snel bij calamiteiten en

zorgt voor een snelle gedegen

oplossing.

INVAD B.V. 

is werkzaam in de woningbouw,

vastgoed sector en dienstbaar voor

particulieren.

1 2 3
Asbest is een verzamelnaam voor een groep gekristalliseerde minerale vezelachtige stoffen (silicaten) die voorkomen in de natuur.  Deze mineralen zijn opgebouwd uit fijne microscopische vezels, sommige vezels kunnen zo klein zijn dat ze niet met het blote oog waarneembaar zijn, en die er onder een microscoop uitzien als kristallen. Asbest is een mineraal dat op een aantal plaatsen in de wereld in de loop der tijd is gevormd. Asbest is dus een natuurlijk product. En wordt als delfstof gewonnen in onder andere Zuid-Amerika en Rusland. Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. De asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen: De serpentijnachtige (spiraalvormig), waaronder chrysotiel oftewel wit asbest valt. De amfiboolachtige  (naaldvormig), waaronder crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) en actinoliet (groen asbest) vallen. Men kan alleen aan de kleur van het ruwe asbest zien tot welke soort deze behoort. Wanneer het ruwe materiaal verwerkt is kan men de soort niet meer herkennen aan de kleur. Dan kan alleen een materiaal analyse door een laboratorium uitsluitsel geven.
Voordat asbest verwijderd mag worden wordt er eerst een asbestinventarisatie gedaan. Dit dient te geschieden door een gecertificeerd bedrijf (certificaat SC-540). De gemeente verleent de aanvrager een vergunning op basis van het inventarisatie rapport. Het verwijderen wordt door een gecertificeerd verwijderingsbedrijf  gedaan (certificaat SC-530).   De keuze of asbesthoudend materiaal verwijderd moet worden is vaak afhankelijk van de wijze waarop het asbest gebonden is. Hechtgebonden materiaal waarin asbest is verwerkt kan vaak blijven zitten, mits het in goede staat verkeerd en niet wordt bewerkt. Onder bewerking wordt bijvoorbeeld verstaan het schuren en verven van de desbetreffende materialen. Wanneer asbest houdend materiaal in niet- hechtgebonden staat verkeerd en niet is afgeschermd is dit beter zo spoedig mogelijk te laten verwijderen. In Nederland is de eigenaar van het pand waarin het asbest is verwerkt vrij om te beslissen of hij het asbest laat verwijderen of niet. Wanneer er een reële kans is dat er een gevaar is voor mens en milieu kan de gemeente ingrijpen.   Wanneer er tot het verwijderen van asbest wordt overgegaan dient men zich te houden aan de regels die in het asbest verwijderingsbesluit en de gemeentelijk bouwverordening zijn opgesteld. De voorschriften die gelden voor het verwijderen van asbest zijn zeer streng. Wanneer asbest wordt verwijderd zonder deze voorschriften na te leven bestaat er een grote kans dat mens en milieu wordt blootgesteld aan asbest. Op het niet na leven van de voorschriften staan hoge boetes.   Wanneer het verwijderingsbedrijf het asbest heeft verwijderd,dient het asbesthoudende materiaal  gecontroleerd te worden gestort. Het asbesthoudende materiaal valt onder de gevaarlijke afvalstoffen en mag alleen worden gestort op een daarvoor gespecialiseerde stortplaats.

Wat is asbest ?

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

OVER ONS

INVAD B.V. Asbestinventarisaties bestaat uit een gecertificeerd en ervaren team inspecteurs.

Wij hebben een brede kennis op het gebied van asbestinventarisaties en totaalbegeleiding.

Heeft uw vragen ?  Bel ons  vrijblijvend

op telefoonnummer: 06-40234479

INVAD B.V.    Asbestinventarisaties en Advies Design Good Choice Promotions

Calamiteiten/Besmetting

Wanneer er tijdens het asbestinventarisatie onderzoek bronnen worden aangetroffen die kunnen leiden tot een gevaar voor de volksgezondheid wordt er een NEN 2991 onderzoek aangeraden/uitgevoerd. De NEN 2991 Is een Lucht-Risicobeoordeling in en rondom gebouwen waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.   De uitkomst wordt onder de microscoop door een geaccrediteerd laboratorium bepaald. Met de uitkomst van dit onderzoek kan men vaststellen of er asbestvezels in stof,  en / of in de lucht aanwezig is.

                            Gezondheid 

De effecten van asbest op de gezondheid

Wanneer  

asbest  

in  

gebonden  

toestand  

verkeert,  

is  

er  

geen  

gevaar  

voor  

de

gezondheid.

Zodra  

het  

asbest  

in  

een  

niet  

hechtgebonden  

toestand  

  

verkeert  

kunnen  

er

vezels vrijkomen.

Deze   

vezels   

kunnen   

worden   

ingeademd   

en   

lopen   

dan   

vast   

in   

de   

kleine

luchtwegen en de longblaasjes.

Vezels  

die  

niet  

door  

opruimcellen  

worden  

opgenomen  

kunnen  

gaan  

wandelen

in de weefsels.

De  

vezels  

kunnen  

zich  

via  

de  

lymfebanen  

verspreiden  

en  

zo  

ver  

buiten  

de

luchtwegen terechtkomen.

Opgehoeste  

losse  

vezels  

kunnen  

worden  

ingeslikt  

en  

verlaten  

het  

lichaam  

via

het darmstelsel.

De vezels die zijn gaan wandelen kunnen diverse asbestziektes veroorzaken.

Verschillende soorten asbestziekten:

Asbestose

Asbestpleuritis

Longkanker

Pleurale verdikking

Mesothelioom

Deze  

ziektes  

openbaren  

zich  

pas  

na  

enkele  

jaren  

nadat  

de  

blootstelling  

aan

asbest heeft plaatsgevonden, en zijn niet of nauwelijks te genezen.

Portfolio

Voorafgaand aan renovaties of sloopwerken is

het wettelijk verplicht om een

asbestinventarisatie uit te voeren door een

SC-540 gecertificeerd bedrijf

INVAD B.V. Asbestinventarisaties en Advies